کرسی های نقد و نظریه پردازی


کرسی های نقد و نظریه پردازی

 

تعداد کرسی های نظریه پردازی در سال 1400

 

ردیف عنوان برگزار کننده
1 بررسی رابطه بین برخورداری از انواع منابع معرفت و جهت گیری فرهنگ سیاسی  دکتر مرتضی مسرور
2 بررسی هویت مهاجر در « دو دنیا» اثر گلی ترقی  دکتر احمد شیرخانی