ارتباط با دانشکده


ارتباط با دانشکده

زاهدان- بلوار دانشگاه- دانشگاه سیستان وبلوچستان- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

تلفن ریاست دانشکده:33440420-054

تلفن مسئول دفتر (خانم مژده فیروز جهانتیغی) : 31136749

کد پستی :655-98135

فاکس:33440085