طرح های پژوهشی


طرح های پژوهشی

 

ردیف

تعداد گزارش های علمی طرح های پژوهش و فناوری با طرف قرارداد خارج از دانشگاه سال1400

1

نقش پایگاهها ملی میراث فرهنگی در توسعه گردشگری روستائی(با تاکید بر نقش پایگاه ملی بسطام)

2

تاثیر توانمند سازی روانی – اجتماعی-اقتصادی زنان خانه دار استان سیستان و بلوچستان

 

 

 

 

طرحهای پژوهشی خاتمه یافته  8طرح
طرح های پژوهشی در حال انجام  6طرح