فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی


فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی

1- برگزاری سمینار ارائه گزارش دستاوردهای فرصت مطالعاتی خانم دکتر  الهام شیر دل عضو محترم هیأت علمی گروه مردم شناسی با عنوان «توانمندسازی زنان خانه دار در استان سیستان وبلوچستان در زمینه کارآفرینی» مورخ 1400/10/4 در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی .

 

2- سمینار ارائه گزارش دستاوردهای فرصت مطالعاتی داخل کشور (جامعه و صنعت) با عنوان « نقش پایگاه های ملی میراث فرهنگی در توسعه گردشگری روستایی (با تأکید بر نقش پایگاه ملی بسطام)» توسط جناب آقای دکتر علیرضا سلیمان زاده عضو محترم هیأت علمی گروه تاریخ  مورخ 1400/12/14 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید .

 

3- فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت  توسط خانم دکتر محسنی در حال انجام