قرارداد ها و تفاهم نامه های بین المللی


قرارداد ها و تفاهم نامه های بین المللی

- همکاری در تفاهم نامه ، همکاری میان دانشگاه سیستان وبلوچستان و دانشگاه سالنتوی ایتالیا ، آبان 1400 / دکتر مهدی مرتضوی

- همکاری در تفاهم نامه ، همکاری در زمینه اراسموس با دانشگاه پلی تکنیک کرواسی، 1400 / دکتر مهدی مرتضوی 

-دکتر محسنی  عضو رسمی انجمن زبانهای بین المللی  امارات / عضو اتحادیه بین المللی زبان و ادبیان عربی امارات / عضو شواری بین الملل دانشگاه و نماینده دانشگاه در پیگیری تفاهم نامه دانشگاه سالنتوی ایتالیا / دو نشست بین االمللی