ارتباط با صنعت و جامعه


ارتباط با صنعت و جامعه

 سمینار ارائه گزارش دستاوردهای فرصت مطالعاتی داخل کشور (جامعه و صنعت) با عنوان « نقش پایگاه های ملی میراث فرهنگی در توسعه گردشگری روستایی (با تأکید بر نقش پایگاه ملی بسطام)» توسط جناب آقای دکتر علیرضا سلیمان زاده عضو محترم هیأت علمی گروه تاریخ  مورخ 1400/12/14 در محل سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید .