امور عمومی


امور عمومی

اداره امور عمومى دانشكده

  1. انجام كليه فعاليتهاى مالى و مراقبت در حفظ و رعايت مقررات مربوطه
  2. خريد وسايل مورد نياز دانشكده براساس دستورالعملها و مقررات
  3. برآورد وسايل و لوازم مورد نياز دانشكده و پيگيرى در تأمين آنان
  4. انجام امور مربوط به ثبت و توزيع نامه‏هاى صادره و وارده
  5. ابلاغ قوانين، آيين‏نامه‏ ها، بخشنامه ‏ها و دستورات ادارى به واحدها و گروههاى آموزشى طبق دستور رئيس دانشكده
  6. مراقبت و بهره‏بردارى از شبكه داخلى آب، برق، تلفن، آسانسور، كولر و.... با همكارى واحدهاى ذى‏ربط
  7. حفاظت از ساختمانها و اموال دانشكده با همكارى ساير واحدها
  8. ايجاد تسهيلات لازم در امر نقل و انتقال وسايل و لوازم واحدها با همكارى واحدهاى ذى‏ربط
  9. انجام امور مربوط به نظافت، نامه‏رسانى و ساير امور مشابه
  10. تنظيم گزارش از فعاليتهاى انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق