امور عمومی


امور عمومی

اداره امور عمومى دانشكده

 1. انجام كليه فعاليت هاى مالى و مراقبت در حفظ و رعايت مقررات مربوطه
 2. خريد وسايل مورد نياز دانشكده براساس دستورالعملها و مقررات
 3. برآورد وسايل و لوازم مورد نياز دانشكده و پيگيرى در تأمين آنان
 4. انجام امور مربوط به ثبت و توزيع نامه‏ هاى صادره و وارده
 5. ابلاغ قوانين، آيين ‏نامه‏ ها، بخشنامه ‏ها و دستورات ادارى به واحدها و گروههاى آموزشى طبق دستور رئيس دانشكده
 6. مراقبت و بهره‏ بردارى از شبكه داخلى آب، برق، تلفن، آسانسور، كولر و.... با همكارى واحدهاى ذیربط
 7. حفاظت از ساختمان ها و اموال دانشكده با همكارى ساير واحدها
 8. ايجاد تسهيلات لازم در امر نقل و انتقال وسايل و لوازم واحدها با همكارى واحدهاى ذیربط
 9. انجام امور مربوط به نظافت، نامه‏ رسانى و ساير امور مشابه
 10. تنظيم گزارش از فعاليتهاى انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق
 11. پیگیری امور مربوط به آزمایشگاههای دانشکده (شامل کارهای تعمیراتی، تاسیساتی،برقی و تجهیزاتی)
 12. هماهنگی و تجمیع نمودن همکاران شرکتی جهت کارهای گروهی
 13. پیگیری درخواست های کالا و خرید امور عمومی و قسمت های مختلف دانشکده
 14. همکاری با آموزش دانشکده برای برگزاری کلاسها
 15. همکاری با دانشجویان جهت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه های ارشد و دکتری
 16. نظارت و هماهنگی بر اجرای نظافت محل کار همکاران در قسمت های مختلف
 17. بازدیدهای دوره ای از قسمت های مختلف دانشکده