مدیریت


مدیریت دانشکده

تشكيلات دانشكده‏ ها و واحدهاى تحت پوشش دانشگاه

اصلى‏ ترين ركن در دانشگاه جهت تحقق اهداف آموزش‏ عالى كشور و رفع نياز جامعه به نيروى انسانى متخصص و تربيت افراد مستعد بر اساس الگوى برنامه توسعه كشور، دانشكده ‏ها و گروههاى آموزشى هستند.

وظايف دانشكده

 • آموزش نظرى و عملى دانشجويان طبق برنامه مصوب
 • انجام تحقيقات علمى بر حسب نيازهاى اقتصادى، اجتماعى و تكنولوژى كشور درچارچوب برنامه‏ هاى دانشگاه
 • تشكيل سمينارها و كنفرانس هاى علمى از طريق همكارى با واحدهاى ذیربط دانشگاه
 • ايجاد تسهيلات آموزشى و غير آموزشى براى دانشجويان دانشكده
 • برقرارى روابط علمى و آموزشى با متخصصان و دانشگاه هاى داخلى و خارجى و تبادل اعضاى هيأت علمى و دانشجو از طريق همكارى با مقامات ذیربط دانشگاه
 • تأمين اعضاى آموزشى دانشكده و همكارى در اين زمينه با ساير دانشكده‏ ها درصورت لزوم
 • انجام خدمات مختلف آموزشى، دانشجويى، اداره امور كتابخانه دانشكده و ساير خدمات با همكارى واحدهاى ذیربط
 • پيش‏بينى نيروى انسانى مورد نياز دانشكده و ارائه گزارش به مقامات ذیربط دانشگاه
 • همكارى با دفتر طرح و برنامه دانشگاه درتهيه و تنظيم بودجه سالانه دانشكده
 • انجام ‏امور مالى‏ و ادارى‏ دانشكده‏ در حدود اختيارات
 1. شوراى دانشكده

  به منظور هماهنگى گروه هاى آموزشى و اجراى ضوابط و مقررات آموزشى و پژوهشى، شوراى تخصصى آموزشى - پژوهشى دانشكده با تركيب رئيس دانشكده و معاونان دانشكده و مديران گروههاى آموزشى، تشكيل میشود.

  وظايف

  • برنامه ريزى جهت فراهم ساختن زمينه اجراى مصوباتى كه توسط معاونان آموزشى و پژوهشى دانشگاه ابلاغ می شود
  • تدوين سياستهاى آموزشى و پژوهشى دانشكده با توجه به خط مشى آموزشى و پژوهشى دانشگاه
  • بررسى و تدوين برنامه‏ هاى آموزشى دانشكده
  • بررسى طرح هاى پژوهشى دانشكده و ارجاع آنها به شوراى پژوهشى دانشگاه
  • اتخاذ تصميم هاى اجرايى جهت هماهنگى و تطابق زمانى تعليم و تحقيق در دانشكده
  • بررسى و تعيين نياز دانشكده به اعضاى هيأت علمى و پيشنهاد آن به مقامات ذیربط
  • ارزيابى و تأييد كتب و جزوه‏ ها و ساير مواد درسى مورد استفاده اعضاى هيأت علمى
  • بررسى و ارزيابى تأليفات و ترجمه‏ هاى علمى و مقالات پژوهشى اعضاى هيأت علمى دانشكده به منظور ترفيع و ارتقاى مرتبه علمى آنان و پيشنهاد آن به مقامات ذیربط
  • بررسى و ارزيابى محتواى دروس به منظور ارتقاى كيفيت آموزشى و پژوهشى و پيشنهاد آن به مقامات ذیربط
  • تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشكده و پيشنهاد آن به معاونت آموزشى دانشگاه
  • تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشكده و پيشنهاد آن به معاونت آموزشى دانشگاه
  • بررسى موارد مربوط به شركت در سمينارهاى علمى و فرصت هاى مطالعاتى و پيشنهاد آن به شوراى دانشگاه
  • بررسى و اظهار نظر درباره ساير مواردى كه توسط رئيس دانشگاه به شورا ارجاع می شود

 

رياست دانشكده

اين مقام، از طرف رئيس دانشگاه انتخاب و منصوب می گردد و برحسب نياز و به تشخيص هيأت رئيسه دانشگاه، مى تواند يك تا سه معاون باعناوين: معاون آموزشى و دانشجويى، معاون پژوهشى و معاون ادارى و مالى دانشكده را به كار بگيرد.
 

وظايف

اين مقام، از طرف رئيس دانشگاه انتخاب و منصوب مى‏گردد و برحسب نياز و به تشخيص هيأت رئيسه دانشگاه، مى‏ تواند يك تا سه معاون با عناوين: معاون آموزشى و دانشجويى، معاون پژوهشى و معاون ادارى و مالى دانشكده را به كار بگيرد.

 • ايجاد زمينه‏ هاى مناسب و نظارت بر حُسن اجراى مصوباتى كه از طريق رئيس دانشگاه ابلاغ مى‏شود
 • ايجاد هماهنگى در امور آموزشى، پژوهشى، ادارى، مالى و فرهنگى دانشكده
 • تشكيل‏ شوراى‏ دانشكده و نظارت بر فعاليت آن
 • ارزيابى و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاى واحدهاى ذیربط دانشكده
 • شركت در جلسات شوراى دانشكده و دانشگاه
 • نظارت بر كار شوراهاى تخصصى دانشكده
 • نظارت بر حُسن اجراى وظايف آموزشى، پژوهشى اعضاى هيأت علمى دانشكده
 • ارزيابى عملكرد ساليانه دانشكده و گزارش آن به رياست دانشگاه
 • پيشنهاد بودجه سالانه دانشكده و نظارت بر نحوه هزينه نمودن اعتبارات
 • پيشنهاد مدير گروه آموزشى به رياست دانشگاه
 • تأمين كاركنان مورد نياز دانشكده ( اعم از هيأت‏ علمى‏ و ادارى) با هماهنگى‏ واحدهاى‏ ذیربط
 • بررسى صلاحيت معاونان گروه هاى آموزشى
 • پيشنهاد عزل و نصب معاونان و مديران گروههاى آموزشى دانشكده
 • پيشنهاد ترفيع اعضاى هيأت علمى دانشكده به معاونت آموزشى و هيأت مميزه
 • ايجاد هماهنگى در امور آموزشى، پژوهشى، ادارى و مالى دانشكده

 

 1. اداره امور عمومى دانشكده
 • انجام كليه فعاليتهاى مالى و مراقبت در حفظ و رعايت مقررات مربوطه
 • خريد وسايل مورد نياز دانشكده براساس دستورالعمل ها و مقررات
 • برآورد وسايل و لوازم مورد نياز دانشكده و پيگيرى در تأمين آنان
 • انجام امور مربوط به ثبت و توزيع نامه‏ هاى صادره و وارده
 • ابلاغ قوانين، آيين‏ نامه‏ ها، بخشنامه ‏ها و دستورات ادارى به واحدها و گروه هاى آموزشى طبق دستور رئيس دانشكده
 • مراقبت و بهره‏ بردارى از شبكه داخلى آب، برق، تلفن، آسانسور، كولر و.... با همكارى واحدهاى ذیربط
 • حفاظت از ساختمان ها و اموال دانشكده با همكارى ساير واحدها
 • ايجاد تسهيلات لازم در امر نقل و انتقال وسايل و لوازم واحدها با همكارى واحدهاى ذیربط
 • انجام امور مربوط به نظافت، نامه‏ رسانى و ساير امور مشابه
 • تنظيم گزارش از فعاليت هاى انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق
 1. براى انجام امور و برنامه‏ هاى تنظيمى و مصوب دانشكده، اداره امور عمومى نقش مؤثرى دارد.

  وظايف

 2. وظايف و اختيارات گروههاى آموزشى
  • هماهنگ ساختن فعاليت هاى آموزشى و پژوهشى در رشته‏ هاى مربوط در گروه
  • تهيه برنامه‏ هاى آموزشى كه در گروه تدريس مى‏شود
  • نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب كتب و جزوه‏ هاى درسى و اظهار نظر در مورد محتواى دروس براساس برنامه‏ ها و سرفصل هاى مصوب شوراى عالى برنامه ‏ريزى
  • اظهارنظر در باره ساعات تدريس، تحقيق و مشاوره اعضاى گروه
  • اظهارنظر راجع به سياست گروه در مورد پذيرش (تغيير رشته، انتقال، ميهمان، مرخصى) دانشجويان و تعيين كمبود واحدهاى درسى آنان
  • بررسى طرح هاى تخصصى ارائه شده از طرف اعضاى گروه و پيشنهاد آنها به شوراى دانشكده
  • اظهار نظر در باره مأموريت هاى علمى اعضاى گروه و پيشنهاد آن به شوراى دانشكده
  • پيش‏بينى نياز گروه به پذيرش عضو جديد به عنوان كادر هيأت علمى متخصص و اظهارنظر در مورد صلاحيت علمى داوطلبان استخدام
  • ارزيابى ساليانه كار گروه براى طرح در شوراى دانشكده
  • بررسى و اعلام نظر براى اصلاح سرفصلها و تجديدنظر در عنوان درسها به لحاظ اختصاصى و اختيارى و همچنين تعيين محتواى دروس با توجه به آخرين پيشرفت هاى علمى براى تصويب در شوراى عالى برنامه‏ ريزى