مدیریت


مدیریت دانشکده

تشكيلات دانشكده‏ ها و واحدهاى تحت پوشش دانشگاه

اصلى‏ ترين ركن در دانشگاه جهت تحقق اهداف آموزش‏عالى كشور و رفع نياز جامعه به نيروى انسانى متخصص و تربيت افراد مستعد بر اساس الگوى برنامه توسعه كشور، دانشكده‏ها و گروههاى آموزشى هستند.

وظايف دانشكده

 • آموزش نظرى و عملى دانشجويان طبق برنامه مصوب
 • انجام تحقيقات علمى بر حسب نيازهاى اقتصادى، اجتماعى و تكنولوژى كشور درچارچوب برنامه‏هاى دانشگاه
 • تشكيل سمينارها و كنفرانسهاى علمى از طريق همكارى با واحدهاى ذى ربط دانشگاه
 • ايجاد تسهيلات آموزشى و غير آموزشى براى دانشجويان دانشكده
 • برقرارى روابط علمى و آموزشى با متخصصان و دانشگاههاى داخلى و خارجى و تبادل اعضاى هيأت علمى و دانشجو از طريق همكارى با مقامات ذى‏ربط دانشگاه
 • تأمين اعضاى آموزشى دانشكده و همكارى در اين زمينه با ساير دانشكده‏هادرصورت لزوم
 • انجام خدمات مختلف آموزشى، دانشجويى، اداره امور كتابخانه دانشكده و ساير خدمات با همكارى واحدهاى ذى‏ربط
 • پيش‏بينى نيروى انسانى مورد نياز دانشكده و ارائه گزارش به مقامات ذى‏ربط دانشگاه
 • همكارى با دفتر طرح و برنامه دانشگاه درتهيه و تنظيم بودجه سالانه دانشكده. انجام‏امورمالى‏وادارى‏دانشكده‏درحدوداختيارات
 1. شوراى دانشكده

  به منظور هماهنگى گروههاى آموزشى و اجراى ضوابط و مقررات آموزشى و پژوهشى، شوراى تخصصى آموزشى - پژوهشى دانشكده با تركيب رئيس دانشكده و معاونان دانشكده و مديران گروههاى آموزشى، تشكيل مى‏شود.

  وظايف

  • برنامه‏ريزى جهت فراهم ساختن زمينه اجراى مصوباتى كه توسط معاونان آموزشى و پژوهشى دانشگاه ابلاغ مى‏شود
  • تدوين سياستهاى آموزشى و پژوهشى دانشكده با توجه به خط مشى آموزشى و پژوهشى دانشگاه
  • بررسى و تدوين برنامه‏هاى آموزشى دانشكده
  • بررسى طرحهاى پژوهشى دانشكده و ارجاع آنها به شوراى پژوهشى دانشگاه
  • اتخاذ تصميمهاى اجرايى جهت هماهنگى و تطابق زمانى تعليم و تحقيق در دانشكده
  • بررسى و تعيين نياز دانشكده به اعضاى هيأت علمى و پيشنهاد آن به مقامات ذى‏ربط
  • ارزيابى و تأييد كتب و جزوه‏ها و ساير مواد درسى مورد استفاده اعضاى هيأت علمى
  • بررسى و ارزيابى تأليفات و ترجمه‏هاى علمى و مقالات پژوهشى اعضاى هيأت علمى دانشكده به منظور ترفيع و ارتقاى مرتبه علمى آنان و پيشنهاد آن به مقامات ذى‏ربط
  • بررسى و ارزيابى محتواى دروس به منظور ارتقاى كيفيت آموزشى و پژوهشى و پيشنهاد آن به مقامات ذى‏ربط
  • تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشكده و پيشنهاد آن به معاونت آموزشى دانشگاه
  • تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشكده و پيشنهاد آن به معاونت آموزشى دانشگاه
  • بررسى موارد مربوط به شركت در سمينارهاى علمى و فرصتهاى مطالعاتى و پيشنهاد آن به شوراى دانشگاه
  • بررسى و اظهارنظر درباره ساير مواردى كه توسط رئيس دانشگاه به شورا ارجاع مى‏شود

 

رياست دانشكده

اين مقام، از طرف رئيس دانشگاه انتخاب و منصوب مى‏گردد و برحسب نياز و به تشخيص هيأت رئيسه دانشگاه، مى‏تواند يك تا سه معاون باعناوين: معاون آموزشى و دانشجويى، معاون پژوهشى و معاون ادارى و مالى دانشكده را به كار بگيرد.
 

وظايف

اين مقام، از طرف رئيس دانشگاه انتخاب و منصوب مى‏گردد و برحسب نياز و به تشخيص هيأت رئيسه دانشگاه، مى‏تواند يك تا سه معاون باعناوين: معاون آموزشى و دانشجويى، معاون پژوهشى و معاون ادارى و مالى دانشكده را به كار بگيرد.

 • ايجاد زمينه‏ هاى مناسب و نظارت بر حُسن اجراى مصوباتى كه از طريق رئيس دانشگاه ابلاغ مى‏شود
 • ايجاد هماهنگى در امور آموزشى، پژوهشى، ادارى، مالى و فرهنگى دانشكده
 • تشكيل‏شوراى‏دانشكده و نظارت بر فعاليت آن
 • ارزيابى و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاى واحدهاى ذى‏ربط دانشكده
 • شركت در جلسات شوراى دانشكده و دانشگاه
 • نظارت بر كار شوراهاى تخصصى دانشكده
 • نظارت بر حُسن اجراى وظايف آموزشى، پژوهشى اعضاى هيأت علمى دانشكده
 • ارزيابى عملكرد ساليانه دانشكده و گزارش آن به رياست دانشگاه
 • پيشنهاد بودجه سالانه دانشكده و نظارت بر نحوه هزينه نمودن اعتبارات
 • پيشنهاد مدير گروه آموزشى به رياست دانشگاه
 • تأمين كاركنان مورد نياز دانشكده ( اعم از هيأت‏ علمى‏ و ادارى) با هماهنگى‏ واحدهاى‏ ذى‏ربط
 • بررسى صلاحيت معاونان گروههاى آموزشى
 • پيشنهاد عزل و نصب معاونان و مديران گروههاى آموزشى دانشكده
 • پيشنهاد ترفيع اعضاى هيأت علمى دانشكده به معاونت آموزشى و هيأت مميزه
 • ايجاد هماهنگى در امور آموزشى، پژوهشى، ادارى و مالى دانشكده

 

 1. اداره امور عمومى دانشكده
 • انجام كليه فعاليتهاى مالى و مراقبت در حفظ و رعايت مقررات مربوطه
 • خريد وسايل مورد نياز دانشكده براساس دستورالعملها و مقررات
 • برآورد وسايل و لوازم مورد نياز دانشكده و پيگيرى در تأمين آنان
 • انجام امور مربوط به ثبت و توزيع نامه‏هاى صادره و وارده
 • ابلاغ قوانين، آيين‏نامه‏ ها، بخشنامه ‏ها و دستورات ادارى به واحدها و گروههاى آموزشى طبق دستور رئيس دانشكده
 • مراقبت و بهره‏بردارى از شبكه داخلى آب، برق، تلفن، آسانسور، كولر و.... با همكارى واحدهاى ذى‏ربط
 • حفاظت از ساختمانها و اموال دانشكده با همكارى ساير واحدها
 • ايجاد تسهيلات لازم در امر نقل و انتقال وسايل و لوازم واحدها با همكارى واحدهاى ذى‏ربط
 • انجام امور مربوط به نظافت، نامه‏رسانى و ساير امور مشابه
 • تنظيم گزارش از فعاليتهاى انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق
 1. براى انجام امور و برنامه‏ هاى تنظيمى و مصوب دانشكده، اداره امور عمومى نقش مؤثرى دارد.

  وظايف

 2. وظايف و اختيارات گروههاى آموزشى
  • هماهنگ ساختن فعاليتهاى آموزشى و پژوهشى در رشته‏ هاى مربوط در گروه
  • تهيه برنامه‏هاى آموزشى كه در گروه تدريس مى‏شود
  • نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب كتب و جزوه‏هاى درسى و اظهارنظر در مورد محتواى دروس براساس برنامه‏ها و سرفصلهاى مصوب شوراى عالى برنامه‏ريزى
  • اظهارنظر در باره ساعات تدريس، تحقيق و مشاوره اعضاى گروه
  • اظهارنظر راجع به سياست گروه در مورد پذيرش (تغيير رشته، انتقال، ميهمان، مرخصى) دانشجويان و تعيين كمبود واحدهاى درسى آنان
  • بررسى طرحهاى تخصصى ارائه شده از طرف اعضاى گروه و پيشنهاد آنها به شوراى دانشكده
  • اظهارنظر در باره مأموريتهاى علمى اعضاى گروه و پيشنهاد آن به شوراى دانشكده
  • پيش‏بينى نياز گروه به پذيرش عضو جديد به عنوان كادر هيأت علمى متخصص و اظهارنظر در مورد صلاحيت علمى داوطلبان استخدام
  • ارزيابى ساليانه كار گروه براى طرح در شوراى دانشكده
  • بررسى و اعلام نظر براى اصلاح سرفصلها و تجديدنظر در عنوان درسها به لحاظ اختصاصى و اختيارى و همچنين تعيين محتواى دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاى علمى براى تصويب در شوراى عالى برنامه‏ ريزى