مدیریت


  مدیریت

  محمود اوكاتی صادق
  رئیس دانشکده
  محمود اوكاتی صادق
  oukati@ece.usb.ac.ir
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  دانشیار
  1379 1399