مدیریت


  مدیریت

  مهدی رضائی
  رئیس دانشکده
  مهدی رضائی
  mehdi.rezaei@ece.usb.ac.ir
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  دانشیار
  1379 1401
  پوریا جعفری
  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
  پوریا جعفری
  pjafari@ece.usb.ac.ir
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  استادیار
  1393 1402
  سیدحامد ترابی
  مدیر گروه
  سیدحامد ترابی
  hamed.torabi@ece.usb.ac.ir
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  استادیار
  1397 1400
  حمیده دشتی خویدكی
  مدیر گروه
  حمیده دشتی خویدكی
  h.dashti@ece.usb.ac.ir
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  استادیار
  1393 1402
  معصومه رضائی
  مدیر گروه
  معصومه رضائی
  mrezaei@ece.usb.ac.ir
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  استادیار
  1389 1401
  مهدی صفاری
  مفتخر به بازنشستگی
  مهدی صفاری
  msaffari1340@gmail.com
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  مربی
  1379 1396
  مهری مهرجو
  مفتخر به بازنشستگی
  مهری مهرجو
  mehrjoo@ece.usb.ac.ir
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  دانشیار
  1377 1400
  شهرام مهنا
  مفتخر به بازنشستگی
  شهرام مهنا
  mohana@ece.usb.ac.ir
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  دانشیار
  1378 1400
  محمدعلی منصوری بیرجندی
  مفتخر به بازنشستگی
  محمدعلی منصوری بیرجندی
  mansouri@ece.usb.ac.ir
  دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
  استاد
  1379 1402