اعضای هیات علمی


هیات علمی

مجید آذرنگ
مجید آذرنگ
azarangmajid@gmail.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1391 1397
علیرضا آقائی
علیرضا آقائی
aghaee@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1378 1396
علی ابراهیمی
علی ابراهیمی
ebrahimi@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1377 1397
علی احمدی
علی احمدی
beniahmadi@gmail.com
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1382 1398
ناصر اسدی
ناصر اسدی
naserasadi@yahoo.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1395 1396
مجتبی اشهدی
مجتبی اشهدی
mo_ashhadi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1389 1397
نیلوفر اكبرزاده تربتی
نیلوفر اكبرزاده تربتی
n.akbarzadeh@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1376 1397
نعمت الله امیدی كیا
نعمت الله امیدی كیا
nematkia@gmail.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
ساسان باقری
ساسان باقری
sasan_bagheri@yahoo.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1376 1397
محمدرضا بخشی محبی
محمدرضا بخشی محبی
m.bakhshi@yahoo.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1379 1397
محمد بومری
محمد بومری
boomeri@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1375 1397
حبیب بیابانگرد
حبیب بیابانگرد
h.biabangard@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1383 1397
عبدالرضا پرتابیان
عبدالرضا پرتابیان
partabian_reza@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1390 1399
رضا جهانشاهی
رضا جهانشاهی
jahanshahireza@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1386 1399
نورا... حاضری
نورا... حاضری
nhazeri@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1377 1396
رضا حیدری
رضا حیدری
heydari@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1378 1398
احمدرضا دارائی
احمدرضا دارائی
daraei@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1378 1398
عبدالمحمود داورپناه
عبدالمحمود داورپناه
a.m.davarpanah@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1382 1397
وحید دهقانی
وحید دهقانی
vdehghani@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1392 1398
عفت دهقانیان
عفت دهقانیان
dehghanian@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1391 1395
محمود ذوالفقاری
محمود ذوالفقاری
mzolfaghari@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1389 1395
ماشاالله رحمانی
ماشاالله رحمانی
rahmani341@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1386 1398
مجید رشیدی هویه
مجید رشیدی هویه
majid.rashidi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1378 1398
علیرضا رضوانی
علیرضا رضوانی
ali@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1300 1397
سمانه رئیس زاده جهرمی
سمانه رئیس زاده جهرمی
s.reiszadeh@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
سوده زارع پور
سوده زارع پور
szarepour@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1396 1397
حمیده سراوانی
حمیده سراوانی
saravani@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1381 1399
فاطمه سرگزی
فاطمه سرگزی
fsargazi@yahoo.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1397 1397
دانیال سعادتمند
دانیال سعادتمند
saadatmand.d@gmail.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1389 1397
حمیدرضا سلوكی
حمیدرضا سلوكی
hrsoloki@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1377 1377
محبوبه سیاحی
محبوبه سیاحی
m_sayahi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1396 1398
حمیدرضا شاطریان
حمیدرضا شاطریان
hrshaterian@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1378 1395
حمید شعبانی
حمید شعبانی
h.shabani@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1391 1398
علی شهركی
علی شهركی
ashahraki@sience.usb.sc.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1389 1398
مهدی شهركی
مهدی شهركی
mehdishahraki@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1300 1397
ذیهاب صحبت زاده
ذیهاب صحبت زاده
z.sohbatzadeh@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1391 1397
خاطره عبدی
خاطره عبدی
abdi_khatereh@yahoo.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1397 1398
سیدعلیرضا علوی
سیدعلیرضا علوی
s.a.alavi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1390 1398
موسی علی احمد
موسی علی احمد
aliahmad@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1389 1397
علیرضا عینعلی
علیرضا عینعلی
aeinali@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1393 1399
مهدی قنبری فردی
مهدی قنبری فردی
meghfardi@gmail.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1393 1398
آرزو قهقائی
آرزو قهقائی
arezou@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1386 1397
درمحمد كردی تمندانی
درمحمد كردی تمندانی
dor_kordi@yahoo.com
دانشکده علوم پایه
استاد
1387 1398
مسعود كیخوائی
مسعود كیخوائی
kaykhaii@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1380 1397
محمدنبی گرگیج
محمدنبی گرگیج
mngorgij@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1384 1396
میلاد لگزیان
میلاد لگزیان
m.lagzian@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1388 1398
ملیحه محمدی
ملیحه محمدی
mmohammadi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1393 1397
علیرضا مدرسی عالم
علیرضا مدرسی عالم
modaresi@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1379 1398
علی اصغر مریدی
علی اصغر مریدی
aamoridi@yahoo.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1378 1396
ابراهیم ملاشاهی
ابراهیم ملاشاهی
mollashahi39@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1391 1397
حسن منصوری ترشیزی
حسن منصوری ترشیزی
hmtorshizi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1376 1396
علی اكبر مهمان دوست خواجه داد
علی اكبر مهمان دوست خواجه داد
mehmandoost@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1384 1397
علی اكبر میرزائی
علی اكبر میرزائی
mirzaei@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1370 1397
نسیم نعیمی
نسیم نعیمی
naeimi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
مربی
1392 1396
علیرضا نوروزی
علیرضا نوروزی
anowroozi@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1384 1395
ناصر هاتفی كرگان
ناصر هاتفی كرگان
n.hatefi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1386 1397
زهرا یاوری
زهرا یاوری
z_yavari@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1394 1399