اعضای هیات علمی


هیات علمی

مجید آذرنگ
مجید آذرنگ
azarang@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1391 1399
علیرضا آقائی
علیرضا آقائی
aghaee@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1378 1400
علی ابراهیمی
علی ابراهیمی
ebrahimi@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1377 1401
علی احمدی
علی احمدی
aahmadi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1382 1399
ناصر اسدی
ناصر اسدی
naserasadi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1395 1401
مجتبی اشهدی
مجتبی اشهدی
mo_ashhadi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1389 1401
نیلوفر اكبرزاده تربتی
نیلوفر اكبرزاده تربتی
n.akbarzadeh@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1376 1401
نعمت الله امیدی كیا
نعمت الله امیدی كیا
n_omidikia@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1396 1399
ساسان باقری
ساسان باقری
sasan.bagheri@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1376 1399
محمدرضا بخشی محبی
محمدرضا بخشی محبی
m_bakhshi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1379 1397
محمد بومری
محمد بومری
boomeri@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1375 1400
حبیب بیابانگرد
حبیب بیابانگرد
h.biabangard@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1383 1400
عبدالرضا پرتابیان
عبدالرضا پرتابیان
partabian_reza@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1390 1402
رضا جهانشاهی
رضا جهانشاهی
jahanshahireza@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1386 1402
نورا... حاضری
نورا... حاضری
nhazeri@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1377 1400
رضا حیدری
رضا حیدری
heydari@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1378 1400
اسما خوبی
اسما خوبی
a.khoobi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1399 1402
احمدرضا دارائی
احمدرضا دارائی
daraei@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1378 1399
عبدالمحمود داورپناه
عبدالمحمود داورپناه
a.m.davarpanah@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1382 1400
وحید دهقانی
وحید دهقانی
vdehghani@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1392 1402
عفت دهقانیان
عفت دهقانیان
dehghanian@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1391 1402
محمود ذوالفقاری
محمود ذوالفقاری
mzolfaghari@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1389 1395
ماشاالله رحمانی
ماشاالله رحمانی
rahmani341@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1386 1400
مجید رشیدی هویه
مجید رشیدی هویه
majid.rashidi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1378 1400
علیرضا رضوانی
علیرضا رضوانی
ali@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1300 1400
سمانه رئیس زاده جهرمی
سمانه رئیس زاده جهرمی
s.reiszadeh@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
سوده زارع پور
سوده زارع پور
szarepour@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1396 1402
حمیده سراوانی
حمیده سراوانی
saravani@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1381 1402
فاطمه سرگزی
فاطمه سرگزی
fsargazi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1397 1397
دانیال سعادتمند
دانیال سعادتمند
saadatmand.d@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1389 1397
حمیدرضا سلوكی
حمیدرضا سلوكی
hrsoloki@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1377 1400
محبوبه سیاحی
محبوبه سیاحی
m_sayahi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1396 1398
حمیدرضا شاطریان
حمیدرضا شاطریان
hrshaterian@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1378 1399
حمید شعبانی
حمید شعبانی
h.shabani@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1391 1402
علی شهركی
علی شهركی
ashahraki@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1389 1400
مهدی شهركی
مهدی شهركی
mehdishahraki@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1300 1400
ذیهاب صحبت زاده
ذیهاب صحبت زاده
z.sohbatzadeh@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1391 1400
خاطره عبدی
خاطره عبدی
k.abdi@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1397 1400
سیدعلیرضا علوی
سیدعلیرضا علوی
s.a.alavi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1390 1401
موسی علی احمد
موسی علی احمد
aliahmad@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1384 1399
علیرضا عینعلی
علیرضا عینعلی
aeinali@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1393 1401
مهدی قنبری فردی
مهدی قنبری فردی
mehdi.ghanbarifardi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1393 1400
آرزو قهقائی
آرزو قهقائی
arezou@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1386 1399
درمحمد كردی تمندانی
درمحمد كردی تمندانی
dor_kordi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1387 1400
مسعود كیخوائی
مسعود كیخوائی
kaykhaii@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1380 1400
محمدنبی گرگیج
محمدنبی گرگیج
mngorgij@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1384 1399
میلاد لگزیان
میلاد لگزیان
m.lagzian@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1388 1401
محمدرضا محمدی
محمدرضا محمدی
r_mohammadi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1381 1400
ملیحه محمدی
ملیحه محمدی
mmohammadi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1393 1402
علیرضا مدرسی عالم
علیرضا مدرسی عالم
modaresi@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1379 1400
علی اصغر مریدی
علی اصغر مریدی
aamoridi@yahoo.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1378 1399
ابراهیم ملاشاهی
ابراهیم ملاشاهی
mollashahi39@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1390 1400
حسن منصوری ترشیزی
حسن منصوری ترشیزی
hmtorshizi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1369 1401
علی اكبر مهمان دوست خواجه داد
علی اكبر مهمان دوست خواجه داد
mehmandoost@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1384 1402
علی اكبر میرزائی
علی اكبر میرزائی
mirzaei@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1370 1400
نسیم نعیمی
نسیم نعیمی
naeimi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1392 1402
علیرضا نوروزی
علیرضا نوروزی
anowroozi@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1384 1400
ناصر هاتفی كرگان
ناصر هاتفی كرگان
n.hatefi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1386 1401
شهلا هاشمی شهركی
شهلا هاشمی شهركی
shahlahashemi15@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1399 1402
زهرا یاوری
زهرا یاوری
z_yavari@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1394 1402