اعضای هیأت علمی


هیأت علمی

حمیدرضا آویشی
حمیدرضا آویشی
hamidrezaavishi@gmail.com
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1397 1400
عباس بزرگمهر
عباس بزرگمهر
bozorgmehr_art@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1400 1400
حلیمه پودینه
حلیمه پودینه
hpudine@gmail.com
دانشکده هنر و معماری
مربی
1393 1395
علی پیری
علی پیری
ali.piri@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1394 1402
كریم بخش ترشابی
كریم بخش ترشابی
torshabi@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1394 1394
محمد حسن پور
محمد حسن پور
hasanpur@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1389 1402
محمدرضا حسنی
محمدرضا حسنی
m.r.hassani@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1392 1400
زهرا حسین آبادی
زهرا حسین آبادی
hosseinabadi@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
دانشیار
1385 1400
لهیا حسینی كرمانی
لهیا حسینی كرمانی
l-kermani@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1394 1400
فرزانه دادگر
فرزانه دادگر
dadgar.f@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1396 1401
محسن راشكی
محسن راشكی
mrashki@eng.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1391 1400
مرضیه رضایی
مرضیه رضایی
m.rezaei@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1399 1401
محمد علی سرگزی
محمد علی سرگزی
masargazi@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1393 1401
فاطمه شیرازی
فاطمه شیرازی
shirazi.fatemeh@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1395 1402
ساحل عرفان منش
ساحل عرفان منش
erfanr_61@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1391 1402
مرضیه قاسمی
مرضیه قاسمی
mghasemi1505@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1397 1402
حبیب الله كاظم نژادی
حبیب الله كاظم نژادی
h.kazemi@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1399 1401
محسن كیهان پور
محسن كیهان پور
m.keyhanpoor@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1394 1399
حمیده محمودزاده
حمیده محمودزاده
hamidehmahmoudzadeh@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1394 1394
سكینه خاتون محمودی
سكینه خاتون محمودی
mahmoodi.s@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1397 1402
كامبیز مشتاق گوهری
كامبیز مشتاق گوهری
kmgohari@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
سمیه میرنژاد
سمیه میرنژاد
mirnezhad.sm@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1394 1402
ابوالقاسم نعمت شهربابكی
ابوالقاسم نعمت شهربابكی
shahrbabaki@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1394 1401