اعضای هیأت علمی


هیأت علمی

حمیدرضا آویشی
حمیدرضا آویشی
hamidrezaavishi@gmail.com
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1399 1400
محمد حسن پور
محمد حسن پور
hasanpur@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1389 1399
محمدرضا حسنی
محمدرضا حسنی
m.r.hassani@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1392 1397
زهرا حسین آبادی
زهرا حسین آبادی
hosseinabadi@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
دانشیار
1385 1400
فرزانه دادگر
فرزانه دادگر
dadgar.f@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1396 1399
محسن راشكی
محسن راشكی
mrashki@eng.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1391 1400
مرضیه رضایی
مرضیه رضایی
marziye68rezaei@gmail.com
دانشکده هنر و معماری
مربی
1399 1400
فاطمه شیرازی
فاطمه شیرازی
shirazi.fatemeh@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1395 1400
علیرضا طاهری
علیرضا طاهری
artaheri@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استاد
1386 1400
ساحل عرفان منش
ساحل عرفان منش
sahelerfanmanesh61@gmail.com
دانشکده هنر و معماری
مربی
1391 1394
مرضیه قاسمی
مرضیه قاسمی
mghasemi1505@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
حبیب الله كاظم نژادی
حبیب الله كاظم نژادی
h.kazemi@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1399 1400
محسن كیهان پور
محسن كیهان پور
m.keyhanpoor@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1394 1399
كامبیز مشتاق گوهری
كامبیز مشتاق گوهری
kmgohari@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
سمیه میرنژاد
سمیه میرنژاد
mirnezhad.sm@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1394 1400
ابوالقاسم نعمت شهربابكی
ابوالقاسم نعمت شهربابكی
shahrbabki@arts.usb.ac.ir
دانشکده هنر و معماری
مربی
1394 1400