اعضای هیأت علمی


هيات علمي دانشکده

عباسعلی آهنگر
عباسعلی آهنگر
ahangar@english.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استاد
1380 1403
حسین ابراهیم زاده آسمین
حسین ابراهیم زاده آسمین
h.ebrahim@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1389 1402
خدیجه اسدی سروستانی
خدیجه اسدی سروستانی
asadi.kh@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
عبدالعلی اویسی كهخا
عبدالعلی اویسی كهخا
oveisi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1382 1402
محمد بارانی
محمد بارانی
barani@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1382 1399
علی بصیری نیا
علی بصیری نیا
a.basiriniya@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1398 1402
محمد پیری
محمد پیری
m.piri@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1389 1400
زادمهر ترابی
زادمهر ترابی
zadmehrtorabi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
محمدمهدی توسلی
محمدمهدی توسلی
mohamadmehditavasoli@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1389 1397
زهره جوزی
زهره جوزی
jozi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1387 1400
جواد چوپانیان
جواد چوپانیان
choupaniyan@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1393 1397
محمود حسن آبادی
محمود حسن آبادی
mahmoud.hassanabadi@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1386 1400
محمدرضا حسنی
محمدرضا حسنی
mohammadrezahasani@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1388 1402
عبدالرسول حسنی فر
عبدالرسول حسنی فر
hasanifar@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1392 1402
محمد عثمان حسین بر
محمد عثمان حسین بر
mohb@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1381 1402
فرخ لقا حیدری
فرخ لقا حیدری
heidari.f@english.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1390 1402
سید فرید خلیفه لو
سید فرید خلیفه لو
khalifehloo@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1383 1402
مریم خلیلی جهانتیغ
مریم خلیلی جهانتیغ
khalili@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استاد
1375 1399
فاطمه رستمی
فاطمه رستمی
fatemehrostami@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1391 1401
رضا رضایی
رضا رضایی
rrezaei@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1383 1400
محمدتقی زندوكیلی
محمدتقی زندوكیلی
mt_zand@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1383 1400
صدیقه زینلی دستوئی
صدیقه زینلی دستوئی
seddighehzeynali@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1401 1401
عبدالله سارانی
عبدالله سارانی
sarani_ling@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1385 1403
سعدی سعیدیان
سعدی سعیدیان
sadi.saeedyan@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1400 1401
علیرضا سلیمان زاده
علیرضا سلیمان زاده
soleymanzade@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1394 1402
مریم شعبان زاده
مریم شعبان زاده
mshabanzadeh@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1375 1398
عظیم شه بخش
عظیم شه بخش
azim47@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1391 1400
مریم شیپری
مریم شیپری
maryamsheipari@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1392 1402
محمد شیخ
محمد شیخ
m.sheikh@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1383 1401
روح اله شیرازی
روح اله شیرازی
rouhollah.shirazi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1378 1402
احمد شیرخانی
احمد شیرخانی
ahmadshirkhani@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1384 1402
الهام شیردل
الهام شیردل
eshirdel@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1397 1403
كورش صالحی
كورش صالحی
salehi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1388 1402
مهدی صلاح
مهدی صلاح
mehdi.salah@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1382 1402
محمود عباسی
محمود عباسی
abbasi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1382 1399
احمد عقیلی
احمد عقیلی
aghili@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1389 1402
جواد غلامعلی زاده
جواد غلامعلی زاده
j.gholamalizadeh@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1394 1402
بتول محسنی راد
بتول محسنی راد
bmohseni@usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1393 1402
سعید محمدی صادق
سعید محمدی صادق
sms@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1397 1402
محمدعلی محمودی
محمدعلی محمودی
mahmoodi@usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1387 1402
مسعود مرادی
مسعود مرادی
dr_mmoradi@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1378 1397
مهدی مرتضوی
مهدی مرتضوی
mehdi.mortazavi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1383 1402
محسن مرسلپور
محسن مرسلپور
morsalpour@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1391 1402
مرتضی مسرور علی نودهی
مرتضی مسرور علی نودهی
m.masroor@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1396 1401
محمدامیر مشهدی
محمدامیر مشهدی
mashhadi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استاد
1381 1402
مهدی معینی
مهدی معینی
mmoeini84@gmail.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1389 1402
فریبا موسی پور نگاری
فریبا موسی پور نگاری
fmosapour@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1386 1402
گیتی موسی پور نگاری
گیتی موسی پور نگاری
mousapour@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1387 1402
حسین مهرپویا
حسین مهرپویا
hm_pouya@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1389 1402
نورمحمد ناظریان
نورمحمد ناظریان
nmnazerian@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مربی
1388 1398
اسماعیل نورمحمدی
اسماعیل نورمحمدی
esmaeel.nm@gmail.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
1393 1399
عبدالله واثق عباسی
عبدالله واثق عباسی
vacegh40@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1386 1402