رشته های تحصیلی


رشته های تحصیلی

جدول مقاطع و رشته های تحصیلی:
ردیف نام رشته مقطع چارت درسی سر فصل دروس

1

جغرافیا

کارشناسی

دانلود

دانلود

2

مهندسی فضای سبز

کارشناسی

دانلود

دانلود

3

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی- فضایی

کارشناسی ارشد

دانلود

دانلود

4

جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری

کارشناسی ارشد

دانلود

دانلود

5

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی مقصد

کارشناسی ارشد

دانلود

دانلود

6

آب و هوا شناسی گرایش آب و هوا شناسی محیطی

کارشناسی ارشد

دانلود

دانلود

7

مخاطرات محیطی

کارشناسی ارشد

دانلود

دانلود

8

ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی نظری

کارشناسی ارشد

دانلود

دانلود

9

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتری

دانلود

دانلود

10

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتری

دانلود

دانلود

11

آب و هوا شناسی

دکتری

دانلود

دانلود

12

ژئومورفولوژی

دکتری

دانلود دانلود