رشته های تحصیلی


رشته های تحصیلی

جدول مقاطع و رشته های تحصیلی:
 

مقطع تحصیلی

سال شروع دوره

نام رشته

ردیف

 

مقطع تحصیلی

سال شروع دوره

نام رشته

ردیف

 

کارشناسی ارشد

1389

هيدروژئومورفولوژي

 

8

کارشناسی

1353

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

1

کارشناسی ارشد

1389

مخاطرات محیطی(گرايش طبيعي)

9

کارشناسی

1387

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

2

دکتری

1385

اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

 

10

کارشناسی

1383

جغرافیای طبیعی

 

3

دکتری

1389

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

11

کارشناسی ارشد

1378

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

4

دکتری

1391

 

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

12

کارشناسی ارشد

 

1381

اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

5

دکتری

1391

 

ژئومورفولوژیدر برنامه ريزي محيطي

13

کارشناسی ارشد

1384

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

6

كارشناسي ارشد

1394

اقليم شناسي (گرايش مخاطرات آب و هوايي)

14

کارشناسی ارشد

1387

جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

 

7