کارکنان


کارکنان

کارشناس پژوهشی
آقای مسعود سعیدی

شماره تماس:

31136799

ایمیل :

masoud_saeedi@yahoo.com

کارشناس گروه شهری
خانم سیما سالاری

شماره تماس:

31136793

ایمیل :

مسئول دبیرخانه
سرکار خانم طاهره کیخا

شماره تماس:

31136793

ایمیل :

مسئول دفتر
آقای محمد رضا نورافر

شماره تماس:

31136791

ایمیل :

مسئول امور عمومی
آقای خسرو فخیره

شماره تماس:

31136796

ایمیل :

مسئول آموزش
سرکار خانم زینب سرگزی

شماره تماس:

31136795

ایمیل :

کارشناس گروه
سرکار خانم طاهره اسدالهی

شماره تماس:

31136797

ایمیل :

نامه رسان
آقای محمد جان صادقی

شماره تماس:

31136796

ایمیل :

کارشناس آزمایشگاه
آقای رضا میر شماره تماس: 31132988 ایمیل :