امور عمومی


امور عمومی

- انجام فعاليت‌هاى اداری و خدماتی وپشتیبانی دانشکده

- برآورد وسايل و لوازم مورد نياز دانشكده و پيگيرى تأمين آنها

- مراقبت و بهره ‏بردارى از شبكه داخلى آب، برق، تلفن، كولر و.... با همكارى واحدهاى ذیربط

- حفاظت از ساختمانها و اموال دانشكده با همكارى ساير واحدها

- ايجاد تسهيلات لازم در امر نقل و انتقال وسايل و لوازم واحدها با همكارى واحدهاى ذیربط

- نظارت بر انجام امور مربوط به نظافت، نامه ‏رسانى و ساير امور قسمتها