دانشکده ادبیات و علوم انسانیاخبار

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1401/7/6

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1401/7/6

06 مهر 1401

جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم زهرا دهقانیان دانشجوی ارشد گروه تاریخ با عنوان«بررسی شیوه های تربیتی ...

جلسه دفاع از پایان نامه مورخ 1401/7/10

جلسه دفاع از پایان نامه مورخ 1401/7/10

06 مهر 1401

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم مرضیه شبرنگی دانشجوی ارشد گروه تاریخ روز یکشنبه مورخ 1401/7...

جلسه دفاع از پایان نامه مورخ 1401/7/6

جلسه دفاع از پایان نامه مورخ 1401/7/6

04 مهر 1401

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا دهقانیان دانشجوی ارشد گروه تاریخ روز چهارشنبه مورخ 1401/07/...