دانشکده ادبیات و علوم انسانیاخبار

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه " تدریس عملی " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

22 آبان 1398

کارگاهی تحت عنوان " تدریس عملی " توسط سرکارخانم دکتر فرخ لقا حیدری  و آقای محمد جلیل زارعی در ت...

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه " ترجمه و نظریه پسا استعمار " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

21 آبان 1398

کارگاهی تحت عنوان " ترجمه و نظریه پسا استعمار " توسط جناب آقای دکتر احمد شیرخانی  در تاریخ 21 آ...

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه " تحلیل فیلم متری شیش و نیم از نگاه جامعه شناسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

21 آبان 1398

کارگاهی تحت عنوان " تحلیل فیلم متری شیش و نیم از نگاه جامعه شناسی" توسط سرکار خانم دکتر الهام شیر دل...