دانشکده ادبیات و علوم انسانیاخبار

جلسه دفاع  سلیمه دل مراد زایی

جلسه دفاع سلیمه دل مراد زایی

29 شهریور 1402

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سلیمه دل مراد زایی دانشجوی ارشد گروه تاریخ با عنوان«بررسی تطبیقی دوران فرما...

جلسه دفاع گروه علوم اجتماعی

جلسه دفاع گروه علوم اجتماعی

29 شهریور 1402

جلسه دفاع از پایان نامه آقای زینلی قاسمی دانشجوی ارشد گروه علوم اجتماعی با عنوان«بررسی ویژگی های فردی،خا...

جلسه دفاع ارشد یعقوب نارویی

جلسه دفاع ارشد یعقوب نارویی

29 شهریور 1402

جلسه دفاع از پایان نامه آقای یعقوب نارویی دانشجوی ارشد گروه علوم اجتماعی با عنوان«کار کودکان و تبعات فرد...