کتب چاپ شده


کتب چاپ شده

ردیف نام و نام خانوادگی(مولفین/مترجمین) عنوان کتاب نوع سال چاپ
1 هادی اسماعیلی درمیان، شاپور رحمانی، سعادت پورمظفری سیستم مدیریت آموزشی مبتنی بر مودل تالیف 1392
2 زهره درانی، محمدعلی منصوری بیرجندی فرامواد و بلورهای فوتونی تالیف 1393
3 نورمحمد یعقوبی، مهرآفرین بخشی، هادی اسماعیلی درمیان دولت سیار تالیف 1393
4 علیرضا حیدرزادگان، هادی اسماعیلی درمیان، علی شهرکی یادگیری الکترونیکی، تولید و اجرای محتوا تالیف 1393
5 حسن میش مست نهی، محمدحسین سرگلزائی روش های محاسبات نرم در برنامه ریزی ریاضی تالیف 1394
6 محمد تشنه لب، پوریا جعفری شبکه های عصبی و کنترل کننده های عصبی پیشرفته با رویکرد شبکه های عصبی راف تالیف 1394
7 سیدمسعود برکاتی، بهرنگ عزیزی قناد مبدل های توان بالای الکترونیک قدرت و درایوهای آی سی ترجمه 1397
8 ایمان طاهری امامی، مسعود حسنی مرزونی، مژگان ملاحسنی پور پایش بازار برق ایران مطالعه ی شرایط حاکم، محورهای عملکردی و سنجه های ارزیابی آنها تالیف 1399
9 جواد احمدی شکوه طراحی مدارهای مایکروویو(فعال و غیرفعال) تالیف 1399
10 محمدعلی منصوری بیرجندی، احسان ادیب نیا مبانی فیزیکی افزاره های حالت جامد ترجمه 1400