کتب چاپ شده


کتب چاپ شده

ردیف نام و نام خانوادگی(مولفین/مترجمین) عنوان کتاب نوع سال چاپ
1 هادی اسماعیلی درمیان، شاپور رحمانی، سعادت پورمظفری سیستم مدیریت آموزشی مبتنی بر مودل تالیف 1392
2 زهره درانی، محمدعلی منصوری بیرجندی فرامواد و بلورهای فوتونی تالیف 1393
3 نورمحمد یعقوبی، مهرآفرین بخشی، هادی اسماعیلی درمیان دولت سیار تالیف 1393
4 علیرضا حیدرزادگان، هادی اسماعیلی درمیان، علی شهرکی یادگیری الکترونیکی، تولید و اجرای محتوا تالیف 1393
5 حسن میش مست نهی، محمدحسین سرگلزائی روش های محاسبات نرم در برنامه ریزی ریاضی تالیف 1394
6 محمد تشنه لب، پوریا جعفری شبکه های عصبی و کنترل کننده های عصبی پیشرفته با رویکرد شبکه های عصبی راف تالیف 1394
7 سیدمسعود برکاتی، بهرنگ عزیزی قناد مبدل های توان بالای الکترونیک قدرت و درایوهای آی سی ترجمه 1397
8 ایمان طاهری امامی، مسعود حسنی مرزونی، مژگان ملاحسنی پور پایش بازار برق ایران مطالعه ی شرایط حاکم، محورهای عملکردی و سنجه های ارزیابی آنها تالیف 1399
9 سید سعید توکلی افشاری، عباسعلی زمانی، صادق اعتدالی کنترل لرزه ای سازه های هوشمند با بهره گیری از کنترل کننده های خانواده PID تالیف 1399
10 جواد احمدی شکوه طراحی مدارهای مایکروویو(فعال و غیرفعال) تالیف 1399
11 محمدعلی منصوری بیرجندی، احسان ادیب نیا مبانی فیزیکی افزاره های حالت جامد ترجمه 1400
12 محمدعلی منصوری بیرجندی، مجید قدردان مبانی نظری و عملی آزمایشگاه الکترونیک 1 تالیف 1400
13 سیدمسعود برکاتی، مسعود قدسی کنترل توربین بادی بر مبنای مدل پیش بین ترجمه 1400