اختراعات ثبت شده


اختراعات ثبت شده

ردیف نام و نام خانوادگی مخترعین/مخترع عنوان اختراع گروه آموزشی تاریخ ثبت اختراع
1

دکتر مهری مهرجو 

سید مهدی حسینی

تعيين چگالي و جايابي كاربران تلفن همراه با استفاده از فناوري راديو شناختي و سنجش  گروهي مهندسی مخابرات 1393/05/11