اعضای هیات علمی


اعضای هیات علمی

جواد احمدی شكوه
جواد احمدی شكوه
shokouh@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استاد
1378 1400
هادی اسماعیلی درمیان
هادی اسماعیلی درمیان
esmaeeli@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1388 1401
محمود اوكاتی صادق
محمود اوكاتی صادق
oukati@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1379 1399
احمد بختیاری شهری
احمد بختیاری شهری
bakhtiyari@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1394 1402
سیدمسعود بركاتی
سیدمسعود بركاتی
smbaraka@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استاد
1377 1401
نیك محمد بلوچ زهی
نیك محمد بلوچ زهی
balouchzahi@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1393 1402
سیدحامد ترابی
سیدحامد ترابی
hamed.torabi@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1397 1400
سیدسعید توكلی افشاری
سیدسعید توكلی افشاری
tavakoli@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1385 1399
پوریا جعفری
پوریا جعفری
pjafari@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1393 1402
احمد خواجه
احمد خواجه
akhajeh@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1392 1397
حمیده دشتی خویدكی
حمیده دشتی خویدكی
h.dashti@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1393 1402
مهری رجائی
مهری رجائی
rajayi@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1386 1401
معصومه رضائی
معصومه رضائی
mrezaei@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1389 1401
مهدی رضائی
مهدی رضائی
mehdi.rezaei@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1379 1401
مجتبی شهركی
مجتبی شهركی
m.shahraki@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
مجید قدردان
مجید قدردان
ghadrdan@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1391 1400
آسیه قنبرپور
آسیه قنبرپور
ghanbarpour@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1397 1399
هنگامه كشاورز
هنگامه كشاورز
keshavarz@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1380 1400
مژگان ملاحسنی پور
مژگان ملاحسنی پور
m.mollahassani@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1392 1402
فرحناز مهنا
فرحناز مهنا
f_mohanna@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1383 1402
سمیرا نوفرستی
سمیرا نوفرستی
snoferesti@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1384 1402