کارکنان


کارکنان

کارشناس فناوری اطلاعات
آقای شاهین شهنوازی
شماره تماس:
پست الکترونیکی:Shahin.Shahnavazi@staff.usb.ac.ir
حسابدار
ماریه کرد
تلفن :05433723561
پست الکترونیکی:
مسئول امور دانشجویی
آقای اسماعیل جمالزهی مقدم
شماره تماس :
خدمات
آقای فرهاد ریگی
شماره تماس:
نگهبان
آقای اسحاق کردی
شماره تلفن:05433723560
پست الکترونیکی
نگهبان
آقای عبدالرحمان شهنوازی
شماره تماس:
سرپرست خوابگاه
خانم مینا کرد
مسئول امور فرهنگی
آقای مرتضی تمندانی
شماره تماس :
پست الکترونیکی:
مسئول روابط عمومی
خانم فرشته حسین زهی
شماره تماس:
پست الکترونیکی
مسئول آموزش
آقای عبدالرحمان ملک پور
تلفن تماس: 05433723558
پست الکترونیکی:
مسئول کتابخانه
خانم شیما رافع شیخی
شماره تماس:
پست الکترونیکی:
کارشناس گروه معدن
آقای جواد سنجرانی
شماره تماس :
پست الکترونیکی
خدمات
آقای خدارحم ریگی
شماره تماس :
مسئول امور اداری
اقای محمود کردی تمندانی

شماره تلفن:05433723561

پست الکترونیکی:mahmoodkordi74@yahoo.com

سرپرست خوابگاه
آقای عثمان کردی تمندانی
شماره تماس :
پست الکترونیکی:
کارشناس آموزش
خانم جمشیدزهی
تلفن تماس:05433723558
پست الکترونیکی:jamshidzehimahnaz2773@gmail.com
کارشناس امور پژوهش
آقای فرهاد هیبت نژاد
شماره تماس :05433723558
پست الکترونیکی: farhad7263@gmail.com