پروژه ها


پروژه ها

 

 دانشکده مهندسی شهید نیکبخت در حوزه های مختلف پژوهشی به شرح زیر فعال می باشد:

1- سابقه شرکت در 5 نمایشگاه استانی و3 نمایشگاه کشوری 

2 - برگزاری کارگاه ها و سخنرانی های علمی وفناوری 

3 - برگزاری 3 کنفرانس ملی 

4 - انجام پروژه های تحقیقاتی با مراکز مختلف استانی و کشوری

5 - شرکت در جشنواره ها ومسابقات ملی

سایر فعالیتهای اعضای هیئت علمی این دانشکده در قالب پروژه های دانشجویی در مقاطع مختلف می باشد که تعدادی از آنها از طرف صنایع و شرکتهای استانی و یا کشوری حمایت شده است.