پژوهش

اولويت های پژوهشی گروه مهندسی کامپيوتر

 

  • طراحی سايت
  • بررسی شبيه سازيهای شبکه
  • پياده سازی شبکه های مختلف مانند ادهاک، وايرلس و... توسط شبيه سازهای شبکه  مثل  OPNet, OMNet, NS2, NS3
  • بررسی کاربردهای الگوريتم ها يی مثل ژنتيک و مورچه
  • بررسی و مفهوم شبکه های بی سيم حسگر    WSN
  • بررسی امنيت شبکه هايی مانند بی سيم، ادهاک و...
  • بررسی نقش دولت در توسعه فناوری اطلاعات ايران
  • طراحی سيستم جامع کتابخانه
  • استفاده از فناوری اطلاعات و آموزش الکترونيک در دانشگاه
  • طراحی يک فروشگاه اينترنتی