اعضای هیأت علمی


افراد

هادی شهركی
هادی شهركی
hadi_shahraki@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
--------
آتنا شیرانزائی
آتنا شیرانزائی
ashiranzaei@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار