اعضای هیأت علمی


افراد

محسن جامی
محسن جامی
m.jami@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1397 1400
علیرضا دوچشمه گرگیچ
علیرضا دوچشمه گرگیچ
gorgij.a.d@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1391 1400
سمیه طبسی
سمیه طبسی
somayehtabasi@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1397 1401
غلامحسن كاخا
غلامحسن كاخا
g.kakha@eng.usb.ac.ir
دانشکده صنعت و معدن (شهرستان خاش)
استادیار
1397 1401