اعضای هیأت علمی


هیأت علمی

مجید آذرنگ
مجید آذرنگ
azarang@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1391 1399
علیرضا آقائی
علیرضا آقائی
aghaee@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1378 1400
مجتبی اشهدی
مجتبی اشهدی
mo_ashhadi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1389 1401
فاطمه حیدری نسب
فاطمه حیدری نسب
fheydari@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1399 1401
ساره دادفر
ساره دادفر
dadfar@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1394 1400
احمدرضا دارائی
احمدرضا دارائی
daraei@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1378 1399
عبدالمحمود داورپناه
عبدالمحمود داورپناه
a.m.davarpanah@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1382 1400
وحید دهقانی
وحید دهقانی
vdehghani@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1392 1402
مجید رشیدی هویه
مجید رشیدی هویه
majid.rashidi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1378 1400
سوده زارع پور
سوده زارع پور
szarepour@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1396 1402
صلاح الدین زرین
صلاح الدین زرین
zarrin@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1389 1401
محسن سعادت
محسن سعادت
saadat@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1392 1402
دانیال سعادتمند
دانیال سعادتمند
saadatmand.d@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1389 1397
محبوبه سیاحی
محبوبه سیاحی
m_sayahi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1396 1398
حمید شعبانی
حمید شعبانی
h.shabani@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1391 1402
ذیهاب صحبت زاده
ذیهاب صحبت زاده
z.sohbatzadeh@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1391 1400
سیدعلیرضا علوی
سیدعلیرضا علوی
s.a.alavi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1390 1401
موسی علی احمد
موسی علی احمد
aliahmad@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1384 1399
محمدرضا محمدی
محمدرضا محمدی
r_mohammadi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1381 1400
علی اكبر مهمان دوست خواجه داد
علی اكبر مهمان دوست خواجه داد
mehmandoost@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1384 1402
ناصر هاتفی كرگان
ناصر هاتفی كرگان
n.hatefi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1386 1401