آزمایشگاه بافت شناسی


آزمایشگاه بافت شناسی

جهت برگزاری درس: آزمایشگاه بافت شناسی – آزمایشگاه جنین شناسی - آزمایشگاه فیزیو لوژی جانوری

آزمایشات :

  • مطالعه انواع بافت های جانوری در مقاطع بافتی اندامهای مختلف بدن
  • مطالعه مراحل مختلف نوو رویانی جنین ماهی- قورباغه- کبوتر- موش

دستگاه های موجود:

  • ADAM فور
  • میکروسکوپ
  • سانتریفوژ
  • ترازوی دیجیتال
  • اتوکلاو دیجیتال ۲۵لیتری
  • یخچال فریزر ۱۳ فوت
  • شیشه آلات