آزمایشگاه شیمی عمومی1


آزمایشگاه شیمی عمومی1

این آزمایشگاه در مجتمع آزمایشگاهی دانشکده ادبیات قرار داشته و از جمله اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

  • آشنایی با دستگاهها و وسایل موجود در آزمایشگاه شیمی
  • آشنایی با واکنشهای شیمیایی
  • محلول سازی و تتراسیون اسید و باز
  • تتراسیون اکسیداسیون و احیا
  • کالریمتری
  • تعیین قانون بقای جرم
  • تعیین سختی آب
  • آزمایش آب تبلور