آزمایشگاه اقتصادی


آزمایشگاه اقتصادی

این آزمایشگاه مجهز به یک دستگاه تهیه مقطع پولیش ، 9 دستگاه میکروسکوپ، یک دستگاه هود پیش رفته و یک مجموعه  شامل نمونه آموزشی و نمونه ای دستی کانیها و سنگهای معدنی می باشد.