آزمایشگاه های تحقیقاتی شیمی معدنی


آزمایشگاه های تحقیقاتی شیمی معدنی

آزمايشگاه هاي تحقيقاتي شيمي معدني مشتمل بر دو قسمت است:

۱- آزمايشگاه دستگاهي اين آزمايشگاه داراي دستگاههاي جديد مختلف به شرح زير است:

  • دستگاه اسپكتروفتومتر UV-Vis-Near IR مدل JASCO V ۷۵۰ اين اسپكتروفتومتر يكي از جديدترين دستگاههاي موجود در دانشگاههاي موجود در دانشگاههاي ايران است كه داراي كارآيي هاي زيادي در زمينه مطالعه طيف الكتروني، مطالعه سينتيك واكنشهاي مختلف، مطالعه اسپكتروالكتروشيمي كمپلكسها و ذخيره سازيداده هاي طيفي به صورت ASKII است.
  • دستگاه Metrohm ۶۹۴ و ۶۹۳ VA Processor اين دستگاه مجموعه اي از تكنيكهاي الكتروشيمي را جهت مطالعات كمي و كيفي تركيبات معدني مانند بررسي رفتار الكتروشيميايي، مكانيسم انتقال الكترون، سينتيك واكنشهاي ردوكس، تعيين ثابتهاي Kc در كمپلكسهاي دوهسته اي، …. دارد. اين تكنيكها عبارتند از: پلاروگرافي DC ، پالس پلاروگرافي تفاضلي، سيكليك ولتامتري (ولتامتري چرخه اي)، آمپرومتري، كولومتري، كورنوآمپرومتري. همچنين اين دستگاه مجهز به انواع الكترودهاي كار مانند: Multi Mode Electrode و RDE شامل Glassy Carbon, Au, Ag, Pt و انواع سلهاي مخصوص يك جداره و دو جداره براي مصارف مختلف است.
  • دستگاه اسپكتروفتومتر UV-Vis مدل JASCO ۷۸۵۰ اين اسپكتروفتومتر نيز جهت مطالعه طيف الكتروني تركيبات معدني و مطالعات بر هم كنش كمپلكسها با DNAو پروتئين استفاده مي شود.
  • دستگاه كلومتري مدل ZCM از اين دستگاه براي مطالعه اسپكتروالكتروشيمي كمپلكسهاي عناصر واسطه استفاده مي شود. اين دستگاه مجهز به انواع الكترودهاي كار و مرجع است.
  • مجموعه پتانسيواستات، الكترودها، سلهاي H- شكل و الكترودهاي OTTLE از اين مجموعه در مطالعه دقيق اسپكتروالكتروشيمي كمپلكسهاي فلزات واسطه و تعيين برگشت ناپذيري فرآيند الكتروليز آنها استفاده مي شود. الكترودهاي OTTLE از جديدترين نمونه هاي موجود در دنيا است.
  • كامپيوتر و انواع نرم افزارهاي شيمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲- آزمايشگاه سنتز تركيبات معدني عناصر اصلي، كمپلكسهاي فلزات واسطه و تركيبات آلي فلزي و كمپلكسهاي ضدسرطان در بحث بيوشيمي معدني از اين آزمايشگاه جهت سنتز مواد و كمپلكسهاي مختلف معدني و تركيبات آلي فلزي و داروهاي ضدتومور استفاده مي شود علاوه بر اين سنتز پورفيرين هاي جديد و بررسي رفتار الكتروكاتاليزوري و الكتروشيميايي پورفيرين ها مورد مطالعه قرار مي گيرد. اين آزمايشگاه مجهز به انواع دستگاه ها و تجهيزات متداول در زمينه هاي مختلف مي باشد مانند: Rotary evaporator (تبخير كننده چرخان) در اندازه هاي مختلف، پمپ هاي خلأ روغن، Atmos bags، انواع Hot Plate و Mantel، انواع ظروف شيشه اي در اندازه مختلف و ظروف شيشه اي ميكرو، انواع سيلندرهاي SO۲, He, N۲, Ar, CO, H۲S مجموعه كاملي از مواد شيميايي بخصوص تركيبات گرانقيمت Pd, Ir, Rh, Pt, Ru و پورفيرين هاي آهن و كبالت.