آزمایشگاه فیزیک 2 رشته های مهندسی


آزمایشگاه فیزیک 2 رشته های مهندسی

اين آزمايشگاه به عنوان آزمايشگاه فيزيك۲ ويژه دانشجويان مهندسي مي باشد كه در حقيقت در جهت تكميل درس فيزيك۲ همزمان يا پس از گذراندن آن اجرا مي شود. اين آزمايشگاه در دانشكده مهندسي در محل مجتمع آزمايشگاهي مهندسي شيمي واقع در طبقه۲ برگزار مي گردد. عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از :

۱- قوانين اهم – كريشهف

۲- اندازه گيري مقاومت مجهول به روش وستون وتار

۳- شارژ و دشارژ خازنها (سري و موازي)

۴- قوانين لنز – فارادي – ترانسفورماتورهاي افزاينده و كاهنده

۵- مدارهاي LC و RC و حالت تشديد

۶- نيروي وارد بر سيم حامل جريان در داخل سلونوئيد (سيملوله)

۷- نيروي وارد بر دو سيم حامل جريان به موازات يكديگر

۸- آشنايي با اسيلوسكوپ – اشكال ليساژو

۹- منحني مشخصه ديود و ترانزيستور

۱۰- تحقيق قانون