مدیر گروه


DDR Menu

مدیر گروه

علیرضا نوروزی
مدیر گروه
علیرضا نوروزی
anowroozi@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1384 1400