مدیر گروه


DDR Menu

مدیر گروه

مسعود كیخوائی
مدیر گروه
مسعود كیخوائی
kaykhaii@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1380 1397