مدیر گروه


DDR Menu

مدیر گروه

رضا جهانشاهی
مدیر گروه
رضا جهانشاهی
jahanshahireza@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1386 1402