اعضای هیأت علمی


هیات علمی

علی ابراهیمی
علی ابراهیمی
ebrahimi@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1377 1401
نیلوفر اكبرزاده تربتی
نیلوفر اكبرزاده تربتی
n.akbarzadeh@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1376 1401
نعمت الله امیدی كیا
نعمت الله امیدی كیا
n_omidikia@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1396 1399
نورا... حاضری
نورا... حاضری
nhazeri@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1377 1400
رضا حیدری
رضا حیدری
heydari@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1378 1400
اسما خوبی
اسما خوبی
a.khoobi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1399 1402
عفت دهقانیان
عفت دهقانیان
dehghanian@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1391 1402
ماشاالله رحمانی
ماشاالله رحمانی
rahmani341@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1386 1400
علیرضا رضوانی
علیرضا رضوانی
ali@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1300 1400
حمیده سراوانی
حمیده سراوانی
saravani@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1381 1402
حمیدرضا شاطریان
حمیدرضا شاطریان
hrshaterian@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1378 1399
مهدی شهركی
مهدی شهركی
mehdishahraki@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1300 1400
خاطره عبدی
خاطره عبدی
k.abdi@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1397 1400
علیرضا مدرسی عالم
علیرضا مدرسی عالم
modaresi@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1379 1400
ابراهیم ملاشاهی
ابراهیم ملاشاهی
mollashahi39@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1390 1400
حسن منصوری ترشیزی
حسن منصوری ترشیزی
hmtorshizi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1369 1401
علی اكبر میرزائی
علی اكبر میرزائی
mirzaei@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1370 1400
علیرضا نوروزی
علیرضا نوروزی
anowroozi@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1384 1400
زهرا یاوری
زهرا یاوری
z_yavari@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1394 1402