آزمایشگاه های تحقیقاتی شیمی تجزیه


DDR Menu

آزمایشگاه های تحقیقاتی شیمی تجزیه

اين آزمايشگاه تحقيقاتي مجهز به دستگاهها و تجهيزات مختلف جهت مطالعات دستگاهي و كلاسيك به شرح زير است:

۱- دستگاه FIA اين دستگاه جهت آناليز سريع يونهاي فلزي و غيرفلزي و تركيبات آلي و گونه شناس فلزات در نمونه هاي آب و فاضلاب و … كاربرد دارد.

۲- اسپكترومترهاي جذب اتمي AA (شعله اي و كوره اي) از اين دستگاه ها جهت آناليز كمي فلزات در انواع نمونه هاي مختلف مانند آلياژها، فلزات، مينرالها، آب، پس آبهاي صنعتي و … استفاده مي شود. اين آزمايشگاه داراي يك اسپكترومتر شعله اي از شركت Phillips و دو كوره گرافيتي است. اين دستگاهها از نوع Shimadzu مي باشند.

۳- گازكروماتوگراف GC اين دستگاهها در جداسازي و آناليز كمي و كيفي انواع تركيبات آلي در نمونه هاي مختلف كاربرد دارند. دستگاههاي گازكروماتوگراف اين آزمايشگاه ساخت شركت Varian مي باشند.

۴- دستگاه HPLC اين كروماتوگراف كاربردهاي بسيار خوبي در آناليز مواد دارويي، گياهي، سموم دفع آفات و … دارد. دستگاه مورد نظر ساخت شركت Bruker است.

۵- انواع كولومتر، پلاروگراف DC، pH متر، هدايت سنج، آمپرومتر و الكتروگراويمتر اين دستگاهها كاربردهاي متنوعي در مطالعات مختلف و آناليزهاي كمي دارند.

۶- اسپكترومتر UV-Vis : براي آناليز كمي گونه هاي مولكولي ساخت شركت Analytikjen

۷- ترازوي ديجيتالي تا چهار رقم اعشار ، دو عدد

۸- اسپكتروفتومتر نشري شعله اي براي آناليز عناصر سديم، پتاسيم و ليتيم در انواع نمونه هاي آبي، بيولوژيكي و سيمان