آزمایشگاه رسوب شناسی


آزمایشگاه رسوب شناسی

اين آزمايشگاه در دانشكده ادبیات، طبقه همکف واقع و دروس آزمايشگاهی رسوب شناسی و زمین شناسی فیزیکی در این مکان ارایه میگردد.

مجهز به ۹ عدد میکروسکوپ، دستگاه شیکر، الک های دانه سنجی در اندازه های مختلف و نمونه های سنگی است. در این آزمایشگاه دانه سنجی رسوبات، شناسایی رسوب ، تشخیص نمونه های سنگی و جورشدگی و گردشدگی ذرات رسوبی انجام می شود.