آزمایشگاه فیزیک پایه 3


آزمایشگاه فیزیک پایه 3

این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه فیزیک پایه۳ ویژه د انشجویان فیزیک می باشد و در جهت تکمیل درس فیزیک پایه۳ به صورت همزمان یا پس از گذراندن آن اجرا می شود. این آزمایشگاه در دانشکده ادبیات در محل آزمایشگاههای فیزیک برگزار می گردد. عناوین آزمایشاتی که در حال انجام در این آزمایشگاه است عبارتند از :

۱- تعیین ضریب انبساط طولی

۲- تحقیق قانون بویل - ماریوت ، شارل - گیلوساک - آمونتون

۳- بررسی ارزش آبی کالریمتر

۴- اندازه گیری عدد ژول به روش الکتریکی

۵- اندازه گیری ظرفیت گرمایی فلزات

۶- اندازه گیری گرمای نهان ذوب یخ

۷- اندازه گیری ضریب آدیاباتیک (اتمیسیته) گازها

۸- انتقال حرارت از طریق هدایت و اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی جامدات

۹- بررسی قوانین تابش - نور - شکست - بروستر