امکانات گروه


امکانات گروه

آزمايشگاه فيزيك عمومي (مكانيك و حرارت)

اين آزمايشگاه به عنوان آزمايشگاه فيزيك۱ ويژه دانشجويان مهندسي مي باشد كه در حقيقت در جهت تكميل درس فيزيك۱ همزمان يا پس از گذراندن آن اجرا مي شود. اين آزمايشگاه در دانشكده مهندسي در محل مجتمع آزمايشگاهي مهندسي شيمي واقع در طبقه۲ برگزار مي گردد. عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از :

۱- اندازه گيري (آشنايي با وسايل اندازه گيري)

۲- اندازه شتاب جاذبه – بررسي حركت (سطح شيبدار – يكنواخت – پرتابه)

۳- بررسي آونگ و اندازه گيري شتاب جاذبه به كمك آونگ

۴- اندازه گيري لختي دوراني - ممان اينرسي

۵- اندازه گيري مدول يانگ

۶- اندازه گيري ضريب انبساط طولي

۷- اندازه گيري ظرفيت گرمايي كالريمتر

۸- اندازه گيري ظرفيت گرمايي ويژه فلزات

۹- اندازه گيري معادل مكانيكي گرما (عدد ژول)

۱۰- تحقيق قانون بويل - ماريوت

آزمايشگاه فيزيك ۲ رشته هاي مهندسي

اين آزمايشگاه به عنوان آزمايشگاه فيزيك۲ ويژه دانشجويان مهندسي مي باشد كه در حقيقت در جهت تكميل درس فيزيك۲ همزمان يا پس از گذراندن آن اجرا مي شود. اين آزمايشگاه در دانشكده مهندسي در محل مجتمع آزمايشگاهي مهندسي شيمي واقع در طبقه۲ برگزار مي گردد. عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از :

۱- قوانين اهم – كريشهف

۲- اندازه گيري مقاومت مجهول به روش وستون وتار

۳- شارژ و دشارژ خازنها (سري و موازي)

۴- قوانين لنز – فارادي – ترانسفورماتورهاي افزاينده و كاهنده

۵- مدارهاي LC و RC و حالت تشديد

۶- نيروي وارد بر سيم حامل جريان در داخل سلونوئيد (سيملوله)

۷- نيروي وارد بر دو سيم حامل جريان به موازات يكديگر

۸- آشنايي با اسيلوسكوپ – اشكال ليساژو

۹- منحني مشخصه ديود و ترانزيستور

۱۰- تحقيق قانون

آزمايشگاه فيزيك پايه ۳

این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه فیزیک پایه۳ ویژه د انشجویان فیزیک می باشد و در جهت تکمیل درس فیزیک پایه۳ به صورت همزمان یا پس از گذراندن آن اجرا می شود. این آزمایشگاه در دانشکده ادبیات در محل آزمایشگاههای فیزیک برگزار می گردد. عناوین آزمایشاتی که در حال انجام در این آزمایشگاه است عبارتند از :

۱- تعیین ضریب انبساط طولی

۲- تحقیق قانون بویل - ماریوت ، شارل - گیلوساک - آمونتون

۳- بررسی ارزش آبی کالریمتر

۴- اندازه گیری عدد ژول به روش الکتریکی

۵- اندازه گیری ظرفیت گرمایی فلزات

۶- اندازه گیری گرمای نهان ذوب یخ

۷- اندازه گیری ضریب آدیاباتیک (اتمیسیته) گازها

۸- انتقال حرارت از طریق هدایت و اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی جامدات

۹- بررسی قوانین تابش - نور - شکست - بروستر

آزمايشگاه فيزيك پايه۱

اين آزمايشگاه به عنوان آزمايشگاه فيزيك پايه۱ ويژه دانشجويان دانشكده علوم مي باشد و در جهت تكميل درس فيزيك پايه۱ همزمان يا پس از گذراندن آن اجرا مي شود. اين آزمايشگاه در دانشكده ادبيات در محل مجتمع آزمايشگاهي فيزيك واقع در طبقه۲ برگزار مي گردد. عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از:

۱- آشنايي با وسايل اندازه گيري

۲- آزمايش با فنر

۳- اندازه گيري ضريب مالش

۴- بررسي قوانين حركت – كار با ماشين آتوود

۵- بررسي حركت واگن در سطح افق و شيبدار

۶- تحقيق قوانين سقوط آزاد اجسام

۷- بررسي تعادل اجسام

۸- بررسي تعادل اجسام – قرقره هاي ساده و مركب

آزمايشگاه فيزيك پايه۲

اين آزمايشگاه به عنوان آزمايشگاه فيزيك پايه۲ ويژه دانشجويان دانشكده علوم مي باشد و در جهت تكميل درس فيزيك پايه۲ همزمان يا پس از گذراندن آن اجرا مي شود. اين آزمايشگاه در دانشكده ادبيات در محل مجتمع آزمايشگاهي فيزيك واقع در طبقه۲ برگزار مي گردد. عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از :

۱- آشنايي با دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي

۲- تحقيق قانون اهم

۳- اندازه گيري مقاومت مجهول به روش پل وتستون و پل تار

۴- بررسي قوانين كيرشهف

۵- بررسي تجربي قوانين شارژ و دشارژ خازن ها و قوانين مربوط به بهم بستن خازن ها به طور سري و موازي

۶- بررسي قوانين فاراده و لنز و آشنايي با جريان هاي القايي

۷- بررسي تجربي ترانسفورماتورهاي افزاينده و كاهنده

۸- بررسي مدارهاي R-R و R-C

۹- بررسي مدارهاي R-L و R-L-C و L-C

۱۰- آشنايي و كار با دستگاه اسيلوسكوپ

آزمايشگاه فيزيك جديد

اين آزمايشگاه به عنوان آزمايشگاه فيزيك جديد ويژه دانشجويان فيزيك مي باشد و در جهت تكميل درس فيزيك جديد همزمان يا پس از گذراندن آن اجرا مي شود. اين آزمايشگاه در دانشكده ادبيات در محل مجتمع آزمايشگاهي فيزيك واقع در طبقه۲ برگزار مي گردد. عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از:

۱- تعيين ثابت ريدبرگ

۲- محاسبه (لامپ پرين)

۳- آزمايش مايكلسون – مورلي

۴- آزمايش قطره ميليكان

۵- بررسي تابش جسم سياه

۶- بررسي تخليه الكتريكي گازها

۷- پراش الكترون

۸- بررسي اثر فوتوالكتريك

آزمايشگاه فيزيك حالت جامد۲

اين آزمايشگاه به عنوان آزمايشگاه فيزيك حالت جامد ويژه دانشجويان رشته فيزيك حالت جامد بوده و در جهت تكميل درس فيزيك حالت جامد۲ همزمان يا پس از گذراندن آن اجرا مي شود. اين آزمايشگاه در دانشكده ادبيات در محل مجتمع آزمايشگاهي فيزيك واقع در طبقه۲ برگزار مي گردد. عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از :

۱- بررسي اثر هال براي فلز تنگستن

۲- بررسي اثر هال براي فلز مس

۳- مدرج كردن يك ترموكوپل

۴- تست سختي برينل

۵- فوتورزيستور (مقاومت نوري)

۶- الكترون اسپين رزونانس (ESR)

۷- آشنايي با دستگاه اشعه ايكس

۸- پراش الكترون براي بلور NaCl

۹- بررسي اثر فوتورسانايي

آزمايشگاه اپتيك

اين آزمايشگاه به عنوان آزمايشگاه اپتيك ويژه دانشجويان فيزيك مي باشد و در جهت تكميل درس اپتيك، همزمان يا پس از گذراندن آن اجرا مي شود. اين آزمايشگاه در دانشكده ادبيات در محل مجتمع آزمايشگاهي فيزيك واقع در طبقه۱ برگزار مي گردد. عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از :

۱- تعيين زاويه رأس منشور ، زاويه انحراف و ضريب شكست منشور

۲- صافيهاي قطبنده – قانون مالوس

۳- بررسي تداخل در يك صفحه ميكا

۴- تداخل توسط دو منشور فرنل

۵- تداخل توسط دو آينه فرنل

۶- تداخل توسط آينه لويد

۷- قوانين انعكاس فرنل

۸- بررسي حلقه هاي نيوتون

۹- تداخل سنج مايكلسون

۱۰- پراش از يك شكاف و دو شكاف

۱۱- پراش از توري

۱۲- پراش يا تفرق از يك شكاف و شكاف دوگانه

۱۳- توليد نور پلاريزه و بررسي آن در حالتهاي مختلف

۱۴- مطالعه تيغه هاي بلورين نيم موج و ربع موج

آزمايشگاه الكترونيك۱

اين آزمايشگاه ويژه دانشجويان فيزيك مي باشد و در جهت تكميل درس الكترونيك۱ همزمان يا پس از گذراندن آن اجرا مي شود. اين آزمايشگاه در دانشكده ادبيات در محل مجتمع آزمايشگاهي فيزيك واقع در طبقه۲ برگزار مي گردد. عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از:

۱- آشنايي با دستگاههاي اندازه گيري و المان هاي الكترونيكي

۲- تعيين منحني مشخصه ولت آمپر ديود در گرايش مستقيم و معكوس

۳- بررسي انواع يكسو كننده نيم موج و يكسو كننده تمام موج

۴- بررسي مدار انواع صافي ها

۵- به دست آوردن منحني مشخصه و ولتاژ شكست ديود زنر

۶- بستن مدارات محدود كننده ولتاژ با استفاده از ديود زنر

۷- بررسي تقويت كننده بيس مشترك

۸- بررسي تقويت كننده اميتر مشترك

۹- بررسي تقويت كننده كلكتور مشترك

۱۰- بررسي طرز كار ديودهاي نور دهنده (LED)

آزمايشگاه فيزيك هسته اي

اين آزمايشگاه ۱ واحد از ۴ واحد درس فيزيك هسته اي و آز مي باشد و در دانشكده ادبيات، جنب دانشگاه آزاد برگزار مي گردد. عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از:

۱- آشنايي با ابزار اندازه گيري فيزيك هسته اي – اندازه گيري شمارش زمينه

۲- آمار شمارشهاي هسته اي

۳- اندازه گيري زمان مرده شمارنده گايگر – مولر

۴- تحقيق قانون عكس مجذور فاصله

۵- بررسي جذب گاما در محيط با استفاده از شمارنده گايگر – مولر

۶- بررسي جذب بتا در محيط با استفاده از شمارنده گايگر – مولر

۷- كار با تحليلگر تك كاناله و رسم طيف انرژي يك چشمه گاما

۸- كار با تحليلگر چند كاناله و تعيين انرژي يك چشمه مجهول

۹- كار با تحليلگر چند كاناله و بررسي جذب گاما در محيط

۱۰- پراكندگي رادرفورد و جذب آلفا در هوا

آزمايشگاه تحقيقاتي فيزيك لايه هاي نازك

اين آزمايشگاه يك مركز تحقيقاتي جهت تهيه و تعيين مشخصه فيزيكي لايه هاي نازك است. در اين محل عمليات لايه نشاني به يكي از دو روش زير انجام مي شود:

۱) اسپاترينگ RF

۲) تبخير حرارتي در خلأ

دستگاه مورد نظر ساخت كمپاني VAS فرانسه و مجهز به تجهيزات جانبي مورد نياز مي باشد. عمليات خلأسازي در اين سيستم به وسيله يك پمپ Rotary و يك پمپ توربو انجام مي شود و امكان رسيدن به فشار Torr ۶-۱۰ در مدت ۱۵ دقيقه وجود دارد.

همچنين اين آزمايشگاه به زودي به يك سيستم لايه نشاني از نوع Spray pyrolysis نيز مجهز خواهد شد. در اين مركز برخي از پروژه هاي تحقيقاتي و نيز تعدادي از پروژه هاي مربوط به پايان نامه هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي فيزيك قابل اجرا مي باشد.