آزمایشگاه شیمی آلی 1


آزمایشگاه شیمی آلی1

این آزمایشگاه در دانشکده ادبیات واقع شده و آزمایشات ذیل در آن انجام می شود:

  • تعیین نقطه ذوب
  • تعیین نقطه جوش
  • تقطیر
  • تصفیه
  • کروماتوگرافی
  • تجزیه عنصری
  • تبلور
  • سنتز یک ترکیب آلی
  • استخراج