آزمایشگاه فیزیک 1 رشته های مهندسی


آزمایشگاه فیزیک 1 رشته های مهندسی

اين آزمايشگاه به عنوان آزمايشگاه فيزيك۱ ويژه دانشجويان مهندسي مي باشد كه در حقيقت در جهت تكميل درس فيزيك۱ همزمان يا پس از گذراندن آن اجرا مي شود. اين آزمايشگاه در دانشكده مهندسي در محل مجتمع آزمايشگاهي مهندسي شيمي واقع در طبقه۲ برگزار مي گردد. عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از :

۱- اندازه گيري (آشنايي با وسايل اندازه گيري)

۲- اندازه شتاب جاذبه – بررسي حركت (سطح شيبدار – يكنواخت – پرتابه)

۳- بررسي آونگ و اندازه گيري شتاب جاذبه به كمك آونگ

۴- اندازه گيري لختي دوراني - ممان اينرسي

۵- اندازه گيري مدول يانگ

۶- اندازه گيري ضريب انبساط طولي

۷- اندازه گيري ظرفيت گرمايي كالريمتر

۸- اندازه گيري ظرفيت گرمايي ويژه فلزات

۹- اندازه گيري معادل مكانيكي گرما (عدد ژول)

۱۰- تحقيق قانون بويل - ماريوت