آزمایشگاه بیوشیمی


آزمایشگاه بیوشیمی

جهت برگزاری درس: آزمایشگاه بیوشیمی - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

آزمایشات:

 • کروماتوکرافی کاغذی و ستونی پروتئین ها
 • قندها
 • الکترو فورز پروتئین ها
 • آزمایشات کمی و کیفی پروتئین ها
 • کربوئیدراتها
 • لیپیدها

دستگاه های موجود :

 • الکتروفوز افقی
 • اسپکتروفوتومتر
 • بن ماری
 • سانتریفیوژ
 • ترازوی دیجیتال
 • یخچال فریزر
 • شیشه آلات