آزمایشگاه الکترونیک 1


آزمایشگاه الکترونیک 1

اين آزمايشگاه ويژه دانشجويان فيزيك مي باشد و در جهت تكميل درس الكترونيك۱ همزمان يا پس از گذراندن آن اجرا مي شود. اين آزمايشگاه در دانشكده ادبيات در محل مجتمع آزمايشگاهي فيزيك واقع در طبقه۲ برگزار مي گردد. عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از:

۱- آشنايي با دستگاههاي اندازه گيري و المان هاي الكترونيكي

۲- تعيين منحني مشخصه ولت آمپر ديود در گرايش مستقيم و معكوس

۳- بررسي انواع يكسو كننده نيم موج و يكسو كننده تمام موج

۴- بررسي مدار انواع صافي ها

۵- به دست آوردن منحني مشخصه و ولتاژ شكست ديود زنر

۶- بستن مدارات محدود كننده ولتاژ با استفاده از ديود زنر

۷- بررسي تقويت كننده بيس مشترك

۸- بررسي تقويت كننده اميتر مشترك

۹- بررسي تقويت كننده كلكتور مشترك

۱۰- بررسي طرز كار ديودهاي نور دهنده (LED)