مرکز تحقیقات کاتالیست ها


مرکز تحقیقات کاتالیست ها

مجوز احداث اين مركز در ارتباط با پروژه تحقيقاتي به نام تهيه كاتاليزورهاي مؤثر و پايدار در تبديل گاز سنتزي به اتيلن و پروپيلن به مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ ريال (دويست و هفتاد ميليون ريال) توسط مجري طرح جناب آقاي دكتر علي اكبر ميرزائي از واحد امور تحقيق و توسعه پتروشيمي در سال ۱۳۷۸ اخذ و هم اكنون در سه فاز تحقيقاتي فعال مي باشد:

۱- تهيه كاتاليست ها: كه به دو روش هم رسوبي (Coprecipitation method) و روش تلقيح صورت مي گيرد و با استفاده از فلزات عناصر واسطه به همراه افزايش پروموتورها و ساپورتهايي نظير سيليكا، آلومينا و زئوليتها تهيه مي شود.

۲- كاراكتريزاسيون كاتاليست ها: كه به روش هاي مختلف UV, XRF, BET, DSC, TGA, XRD انجام مي گيرد.

۳- تست و ارزيابي فعاليت كاتاليزورها: بدين منظور يك دستگاه ميكروراكتور آزمايشگاهي مجهز به چهار عدد MFC همراه با ترموكوپل هاي حرارتي، فشارسنجها، شيرهاي يك طرفه، فشارشكنها كه توسط لوله هاي استيلي به هم متصل گرديده اند طراحي شده و گازهاي مخلوط شده پس از عبور از يك كوره ديجيتالي به طول ۷۰ سانتيمتر كه در وسط آن بستر كاتاليزور تعبيه گرديده است هدايت و پس از انجام واكنش، محصولات خروجي وارد يك دستگاه GC Varian ۳۴۰۰ كه قادر به آناليز كيفي و كمي محصولات گازي و مايع مي باشد، مي گردد. از طريق ارتباط GC با كامپيوتر آناليز داده هاي GC به طور كامل صورت مي گيرد.