آزمایشگاه میکروبیولوژی


آزمایشگاه میکروبیولوژی

جهت برگزاری درس: آزمایشگاه میکروبیولوژی- آزمایشگاه ایمنولوژی- درس ویروس شناسی

آزمایشات:

 • کشت و رنگ آمیزی انواع میکروب ها و مطالعه میکروسکوپی اجزای باکتریها با رنگ آمیزی اختصاصی
 • مطالعه تاثیر عوامل فیزیکی و عوامل شیمیایی گوناگون بر رشد باکتریها
 • تهیه آنتی سرم های اختصاصی
 • آزمایش های پرسی پی تاسیون و انواع ایمونو دیفوزیون
 • آزمایشهای الکتروفورز و ایمونو الکتروفورزو ایمنوفلورسانس

دستگاههای موجود :

 • اتوکلاو دیجیتال ۲۵ لیتری
 • یخچال فریزر
 • میکروسکوپ
 • سانتریفیوژ
 • ترازوی دیجیتال
 • شیشه آلات
 • ADAM فور