شيمی


شیمی

گروه شيمی در سال ۱۳۶۳ در دانشگاه تربيت معلم سابق و در سال ۱۳۶۶ در دانشگاه سيستان و بلوچستان با سه گرايش شيمی محض، شيمی کاربردی و دبيری شيمی فعاليت خود را آغاز کرده و اقدام به پذيرش دانشجو نمود. اين گروه در سال ۱۳۷۲ موافقت اصولی جهت پذيرش دانشجوی کارشناسی ارشد را در ۵ گرايش شيمی آلی، شيمی معدنی، شيمی تجزيه، شيمی فيزيک و شيمی کاربردی اخذ نمود. در سال ۱۳۷۵ در يک اقدام مشترک با دانشگاه شهيد بهشتی تهران تعداد ۶ نفر دانشجوی دکترای شيمی در ۴ گرايش پذيرش نمود و با اين کار اولين تجربه خود را در اين زمينه پشت سر گذاشت. در سال ۱۳۸۲ اين گروه با پذيرش دانشجوی دکترا در ۴ گرايش شيمی آلی، شيمی معدنی، شيمی تجزيه و شيمی فيزيک بطور مستقل در اوج فعاليتهای تحقيقاتی آموزشی خود قرار گرفت.

در حال حاضر اين گروه با داشتن 23 نفر عضو هيأت علمی PhD (استاديار و دانشيار) يکی از گروههای بسيار فعال و مطرح در دانشگاه می­باشد. ضمناً این گروه در مهرماه سال ۱۳۸۵ در گرایش فیتوشیمی مقطع کارشناسی ارشد (۶نفر) و از مهرماه سال ۱۳۸۶ مبادرت به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری شیمی کاربردی نمود.