آزمایشگاه جداسازی و ترکیبات آلی - سنتز مواد آلی


آزمایشگاه جداسازی و ترکیبات آلی - سنتز مواد آلی

عناوین آزمایشاتی که در این آزمایشگاه انجام می شود به شرح ذیل است :

  • حلالیت و آروماتیکی و غیراشباعی
  • آلدئیدها ، کتونها و متیل کتونها
  • پلی هیدروکسی الکلها
  • فنلها و استرها و اسیدهای کربوکسیلیک
  • آمینها
  • مجهول کلی
  • جداسازی مخلوطها
  • مشتق سازی و شناسایی کامل