آزمایشگاه سلولی مولکولی


آزمایشگاه سلولی مولکولی

جهت برگزاری درس: آزمایشگاه سلولی مولکولی - آزمایشگاه سلولی

آزمایشات :

  • اندازه گیری ابعاد سلولی و شمارش سلولی
  • مطالعه مورف و سلولهای زنده و فیکس شده
  • جداسازی اجزای سلولی
  • مطالعه ارگانیتهای سلولی با رنگ آمیزیهای مختلف

دستگاههای موجود :

  • یخچال
  • شیشه آلات
  • میکروسکوپ
  • الکتروفورز افقی و ...