آزمایشگاه شیمی معدنی1


آزمایشگاه شیمی معدنی 1

عناوین آزمایشاتی که در این آزمایشگاه در حال انجام می باشد به شرح ذیل است :

  • تهیه نمک مضاعف کوپریک آمونیوم سولفات و کمپلکس تتراآمین مس دوسولفات و مقایسه خواص این دو
  • تهیه زاج کروم یا یاقوت مصنوعی
  • تهیه آب اکسیژنه و بررسی خواص آن
  • تهیه کلرید مس
  • تهیه دی تیونات پتاسیم
  • بررسی واکنش های منگنز
  • تهیه پرمنگنات پتاسیم
  • تهیه تیوسولفات سدیم و بررسی خواص آن