آزمایشگاه تشریح و مرفولوژی گیاهی


آزمایشگاه تشریح و مرفولوژی گیاهی

جهت برگزاری درس: آزمایشگاه تشریح و مرفولوژِی گیاهی - آزمایشگاه زیست گیاهی

آزمایشات :

  • تهیه و رنگ آمیزی اسلایدهای میکروسکوپی ومطالعه انواع سلولها و بافتهای گیاهی
  • تهیه و رنگ آمیزی اسلایدهای مطالعه میکروسکوپی ساختمان برک وساختمان اولیه و ثانویه ریشه و ساقه گیاهان تک لپه و دو لپه

دستگاه های موجود:

  • استریوسکوپ
  • میکروسکوپ
  • ویدئو اسلاید
  • اورهد
  • سیستم مونیترینگ
  • میکروسکوپ بیولوژی
  • شیشه آلات