آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی فیزیک هسته ای


آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی فیزیک هسته ای

اين آزمايشگاه ۱ واحد از ۴ واحد درس فيزيك هسته اي و آز مي باشد و در دانشكده ادبيات، جنب دانشگاه آزاد برگزار مي گردد. عناوين آزمايشاتي كه در حال انجام در اين آزمايشگاه است عبارتند از:

۱- آشنايي با ابزار اندازه گيري فيزيك هسته اي – اندازه گيري شمارش زمينه

۲- آمار شمارشهاي هسته اي

۳- اندازه گيري زمان مرده شمارنده گايگر – مولر

۴- تحقيق قانون عكس مجذور فاصله

۵- بررسي جذب گاما در محيط با استفاده از شمارنده گايگر – مولر

۶- بررسي جذب بتا در محيط با استفاده از شمارنده گايگر – مولر

۷- كار با تحليلگر تك كاناله و رسم طيف انرژي يك چشمه گاما

۸- كار با تحليلگر چند كاناله و تعيين انرژي يك چشمه مجهول

۹- كار با تحليلگر چند كاناله و بررسي جذب گاما در محيط

۱۰- پراكندگي رادرفورد و جذب آلفا در هوا