آزمایشگاه تحقیقاتی علوم گیاهی


آزمایشگاه تحقیقاتی علوم گیاهی

در این آزمایشگاه کشت جلبک، مطالعات جلبکی و تمامی موارد مربوط به گیاهان از جمله فیزیولوژی، بررسی های فیتوشیمیایی، سنتز نانوذرات فلزی از گیاهان و ... انجام میگیرد.